Verloningsbeleid

Inleiding

Deze lijst vermeldt de vergoedingen die FinFinity ontvangt bij het verlenen van verzekeringsbemiddelingsactiviteiten.

Bij het verrichten van verzekeringsbemiddelingsdiensten aan een klant, kan FinFinity voordelen verschaffen aan of ontvangen van derden.

FinFinity ziet er steeds op toe dat deze voordelen voor de klant een algemene kwaliteitsverbetering van de betreffende dienst of activiteit behelzen en niet beletten dat FINFINTY in het beste belang van de klant handelt.

FinFinity kan geldelijke voordelen ontvangen in het kader van haar verzekeringsbemiddelingsdiensten. De hoogte van deze geldelijke voordelen is steeds marktconform. In beginsel ontvangt FinFinity een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.

In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Tot slot kan FinFinity voordelen in natura ontvangen in het kader van haar verzekeringsbemiddelingsdiensten, zoals financiële analyses en ander informatiemateriaal, opleidingen en in zekere mate technische diensten die toegang geven tot informatiesystemen van derden. De aanvaarding van deze voordelen is niet rechtstreeks afhankelijk van of verbonden met de verzekeringsbemiddelingsdiensten van FinFinity aan haar klanten aanbiedt. Deze voordelen worden eerder aangewend om een kwaliteitsvolle dienstverlening te verzekeren en te verbeteren. FINFINTY kan enkel geschenken en andere voordelen waarvan het bedrag of de waarde redelijk zijn, aangeboden of aanvaarden.
De verantwoordelijke van de werknemer of van de aan het kantoor verbonden persoon moet te allen tijde hierover geïnformeerd worden en zijn toestemming geven.

Op geen enkel moment mag het aanbieden of het ontvangen van een geschenk of een ander voordeel strijdig zijn met het principe om op een eerlijke, billijke en professionele manier de belangen van de klant te behartigen, noch mag dit afbreuk doen aan de gedragscode voor inducements (Koninklijk besluit van 17 juni 2019 tot goedkeuring van de gedragscode voor inducements voor levens- en niet-levensverzekeringen ). In het andere geval is men verplicht zich ervan te onthouden of dit te weigeren.

Voor meer informatie contacteer ons kantoor hetzij via brief op het adres Kortrijksesteenweg 1052/E, 9051 Sint-Denijs-Westrem, hetzij via telefoon op het nummer +32 (0)494 34 07 48, hetzij via e-mail op het adres hello@FinFinity.be.

Aard en bedrag van de inducements

De aanbrengvergoeding is de commissie die FinFinity ontvangt van de uitgevende onderneming of verzekeringsonderneming als vergoeding voor de aanbreng van de klant, waarbij deze de kosten vergoedt die werden gemaakt bij de diensten die door FinFinity werden verleend bij de onderschrijving van het product.

De beheersvergoeding is de vergoeding die jaarlijks wordt toegekend door de uitgevende onderneming of verzekeringsonderneming voor de diensten van FinFinity zoals opvolging van de klanten, opvolging van het product, de operationele kosten zoals administratieve kosten, opvolging van juridische en fiscale wijzigingen, kosten voor juridische adviezen, marketingkosten, ..

De vermelde vergoedingen die FinFinity ontvangt zijn mogelijks verschillend per product en worden berekend op het belegde bedrag of premie.